Plumeria rubra L.  
Family: Apocynaceae
Templetree,  more...
[Plumeria acuminata,  more]
Plumeria rubra image
Marie Fourdrigniez  
Plumeria rubra image
Jules Strauss  
Plumeria rubra image
Montañez-Armenta, María de la Paz  
Plumeria rubra image
Jules Strauss  
Plumeria rubra image
Glenn and Martha Vargas  
Plumeria rubra image
Montañez-Armenta, María de la Paz  
Plumeria rubra image
Marie Fourdrigniez  
Plumeria rubra image
Jules Strauss  
Plumeria rubra image
Barry Hammel  
Plumeria rubra image
Montañez-Armenta, María de la Paz  
Plumeria rubra image
George Ferguson  
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Mona Terwedow  
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image
Plumeria rubra image